Pāriet uz produkta informāciju
1 no 1

Paneļu kopš.aerosols BIOLINE ,600ml

Paneļu kopš.aerosols BIOLINE ,600ml

Standarta cena €5,99 EUR
Standarta cena Izpārdošanas cena €5,99 EUR
Izpārdošana Izpārdots
Nodokļi iekļauti piegāde aprēķināts pie maksāšanas

Dažādu plastmasu, sintētisko materiālu, ādas un koka virsmu tīrīšanas līdzeklis ar antistatiskām īpašībām.

 

Maisījuma bīstamība:

 

Signālvārds: BĪSTAMI!

2.2. Etiķetes elementi: H un EUH apzīmējumi, kas norāda bīstamību: H222 : Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. H229: Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. H315: Kairina ādu. H336 : Var izraisīt miegainību vai reiboņus. H411: Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

P apzīmējumi, kas norāda drošības prasības: P102: Sargāt no bērniem. P210: Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P211: Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. P251: Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

P260: Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. P271: Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P273: Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P302 + P352: SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P301 + P310: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU /ārstu. P331: NEIZRAISĪT vemšanu. P410+P412: Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/122°F. P501: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. EUH208 . Satur:LIMON EUH208 ĒNS, CITRĀLS, BENZILSALICILĀTS, KUMARĪNS, AMILCINAMILA ALKOHOLS. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Skatīt sīkāk

Biežāk uzdotie jautājumi

Kādus maksājumu veidus jūs pieņemat?

Mēs pieņemam maksājumus ar Revolut, Swedbank, N26, SEB, Citadele, Luminor, Mastercard un Visa kartēm. Mūsu maksājuma veidus nodrošina AS Luminor.

Vai jūs piedāvājat atgriešanu vai maiņu?

Saskaņā ar LR likumdošanu, interneta veikalos iegādāto preci var atgriezt atpakaļ pārdevējam 14 dienu laikā kopš pirkuma dienas.

Kāda ir garantija jūsu produktiem?

Kā es varu izsekot savam pasūtījumam?

Pēc pasūtījuma izsūtīšanas saņemsiet paziņojumu e-pastā ar pasūtījuma numuru, kuru varēsiet izmantot pie mūsu partneriem, lai izsekotu kur atrodas jūsu sūtījums.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)