Pāriet uz produkta informāciju
1 no 1

Paneļu kopš.aerosols BIOLINE ,750ml

Paneļu kopš.aerosols BIOLINE ,750ml

Standarta cena €5,99 EUR
Standarta cena Izpārdošanas cena €5,99 EUR
Izpārdošana Izpārdots
Nodokļi iekļauti piegāde aprēķināts pie maksāšanas

Dažādu plastmasu, sintētisko materiālu, ādas un koka virsmu tīrīšanas līdzeklis ar antistatiskām īpašībām.

Brīdinājuma uzraksti:
H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. H315 Kairina ādu. H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus. H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi:
P102 Sargāt no bērniem. P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. P251 Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. P260 Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P301 + P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU /ārstu. P331 NEIZRAISĪT vemšanu. P410+P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/122°F. P501: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Skatīt sīkāk

Biežāk uzdotie jautājumi

Kādus maksājumu veidus jūs pieņemat?

Mēs pieņemam maksājumus ar Revolut, Swedbank, N26, SEB, Citadele, Luminor, Mastercard un Visa kartēm. Mūsu maksājuma veidus nodrošina AS Luminor.

Vai jūs piedāvājat atgriešanu vai maiņu?

Saskaņā ar LR likumdošanu, interneta veikalos iegādāto preci var atgriezt atpakaļ pārdevējam 14 dienu laikā kopš pirkuma dienas.

Kāda ir garantija jūsu produktiem?

Kā es varu izsekot savam pasūtījumam?

Pēc pasūtījuma izsūtīšanas saņemsiet paziņojumu e-pastā ar pasūtījuma numuru, kuru varēsiet izmantot pie mūsu partneriem, lai izsekotu kur atrodas jūsu sūtījums.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)